صفحه اصلینقشه سایتتماس با ما
 
پرتال اصلی
قائم شهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
height=29px
نقشه های کاداستر و GIS شهری
height=29px

 
تاریخچه اجرای طرح کاداستر در کشور:
 
 
اولین بخشنامه های سازمان ثبت درخصوص کاداستر به حدود پنجاه وپنج سال پیش یعنی سال 1334 بازمی گردد؛ بخشنامه ای که صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می دانست هفده سال بعد در سال 1351 ،تهیه نقشه و اجرای کاداستر برای 1351 به موجب ماده 156 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک مطرح گردید در ماده 156 الحاقی قانون ثبت آمده است: ماده 156 -به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. 
تبصره 1 -در مورد تقاضای تفکیک و افراز از املاک مذکور در این ماده و تهدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
 تبصره 2 -نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنماید. 
در سال 1351 قانون ثبت اسناد واملاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقرر شد بر مبنای نقشه های یک به پانصد برای نواحی مرکزی و یک به هزار برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شد، نقشه های کاداستری تهیه شود. شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران به عنوان پروژه راهنما انتخاب شدند. عملیات تهیه نقشه های اولیه برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود هشتاد درصد نقشه ها تهیه شد. اما در عباس آباد تهران عملیات تهیه نقشه به نتیجه نرسید. 
هفده سال بعد در سال1368 هـ.ش، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد. بر این مبنا، کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال 1369 آغاز شد. این شورا مقدمات طرح کاداستر و مطالعات اجرایی و تعیین خطوط کلی در مورد ابزار های مورد نیاز کاداستر، هزینه های مربوطه و برنامه زمانبندی آن را برای عملیات کاداستر مورد بررسی قرار داده و مقرر کرد که طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست وپنج ساله که شامل پنج دوره پنج ساله می شود، به مرحله اجرا درآید.
 
تعریف کاداستر: 
 
کاداستر در واقع یک کلمه یونانی است به نام kadtastichon وبه معنی دفتر یادداشت و راه که در طول زمان به captastrun  تبدیل شده وبه معنی ثبت استانهای مختلف یونان بوده است.
کاداستر به نظامی اطلاق می شود که هدف از آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است.
 کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی واطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر ،نگهداری ومدیریت میگردد تا در جهت تعیین موقعیت جغرافیایی وهندسی املاک(تثبیت املاک) وعملیات ثبتی نظیر تحدید حدود ، تفکیک ، تجمیع- افراز و... و رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
 
تعریف کاداستر از نظر فدراسیون بین المللی FIG :
 
 کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور)که شامل نقشه برداری وافزودن سایر مشخصه های نظیر حقوق مالکیت ،کاربری واندازه وارزش ، به نقشه بزرگ مقیاس بوده وبطور رسمی به ثبت میرسد.
 
اجزاء سیستم کاداستر: 
 
1--قسمت فنی کاداستر (نقشه برداری): هدف در این قسمت تعیین نقشه های بزرگ مقیاس 1/500 و 1/100 می باشد.
2--قسمت توصیفی(حقوقی): شامل ضمیمه نمودن اطلاعات توصیفی نظیر شامل مالکیتها ،ارزش وبها واطلاعات مندرج در پرونده ها- استخراج اطلاعات دفاتر املاک-انجام عملیات پلاک کذاری ودر واقع انجام امور مربوط به ارتباط نقشه ها با اطلاعات توصیفی هر قطعه بر عهده این قسمت میباشد
 
 روشهای تهیه نقشه های کاداستر: 
 
الف) روش مترکشی : در این روش نقشه بردار با ابزار ساده مساحی مانند متر ، گونیا ، خط کش و غیره نسبت به اندازه گیری ابعاد قطعات اقدام نموده و با پیاده سازی تقریبی این طولها در یک مقیاس معین نسبت به تهیه نقشه ساده وضعیت قطعه مبادرت می کند. ضمناً هندسه قطعه با توصیف ابعاد نیز در برگه هایاد داشت میشود.
ب -روش نقشه برداری مستقیم زمینی : دراین روش، نقشه برداری با ابزار متداول نقشه برداری زمینی نظیر تئودولیت ، طول یاب ، توتال استیشنها و GPS با مراجعه محل ، بر مبنای شبکه نقاط پلیگون نسبت به برداشت مختصات رئوس قطعات اقدام مینماید. در مرحله بعد این مشاهدات براساس محاسبات نقشه برداری تبدیل به نقشه می شود.
ج- روش فتوگرامتری : تهیه نقشه پوششی به روش فتوگرامتری یکی از متداولترین و مقرون به صرفه ترین روشهای تهیه نقشه کاداستر محسوب گردیده که در حال حاضر با توجه به نوع ابزار موجود بهینه ترین روش در ایجاد نقشه های کاداستر شهری می باشد.
 
انواع کاداستر: 
 
کاداستر بطور کلی به دو دسته تقسیم بندبی میگرددد
 
الف-کاداستر ملکی :
 
1 -کاداستر شهری:
 هدف تعیین موقعیت منازل –کوچه ها- معابر به همراه اطلاعات توصیفی نظیر آن است..
2 -کاداستر غیر شهری: هدف تعیین حدود واراضی زراعی وکشاورزی است. 
 
ب- کاداستر عمومی: 
 
1 -کاداستر مالی: هدف اصلی در این کاداستر اخذ مالیات ونحوه وصول آن است.دربیشترمنابع مربوط به کاداستر، شاخه ای از کاداسترمالی را که به تدوین نظام مالیاتی می پردازد تحت عنوان کاداسترمالی می شناسند اما این شاخه بصورت صحیح ترکاداسترمالیاتی و از زیرشاخه های کاداسترمالی میباشد0کاداستر مالی بطور کلی متولی تدوین نظام و استراتژی واحدی برای امور و توابع مربوط به بها و ارزش مالی زمین میباشد. اموری چون نظارت وکنترل بر ساخت و سازها و دریافت عوارض شهرداری ، بازار خرید و فروش زمین و ملک ، نظام مالیات املاک ، امور بیمه و... همگی ازفعالیتهائی هستند که به نوعی از خدمات کاداسترمالی می توانند منتفع گردند.
2 -کاداستر آبی: هدف اصلی تعیین مرز آبی کشورها و حدود نفوذ هر کشور در آبهای مجاور است. 
3 -کاداستر سیاسی:هدف اصلی تعیین تقسیم بندی های مرزهای استانی –بخشها-شهرستانها ایالات ومرزهای بین المللی است .این کاداستر شامل تعیین مرزهای ملی وفراملی میگردد ومرزهای فراملی شامل : -مرزهای زمینی –خط الراسها وخط القعرها یا علائم و مرزی- مرزهای آبی ومرزهای هوایی، در این نظام اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی تقسیمات منطقه ای و ملی جمع آوری میشود.
4 -کاداستر جامع(چند منظوره):کاداستر جامع به نظامی اطلاق میشود که به عنوان یک سیستم مبنایی تدوین شده باشد بنحوی که دیگر انواع کاداستر بتوانند بر این سیستم متکی باشند.این نوع کاداستر میتواند پاسخگوی نیازهای برنامه های عمرانی واجتماعی واقتصادی دیگر که در آنها تقسیم بندی زمین اهمیت دارد باشد.
 5 -کاداستر جغرافیایی:هدف در این نوع کاداستر تعیین مرزهای جغرافیایی است.کاداستر جغرافیائی یک مفهوم کلی از کاداستر بوده که درمجموع حوزه های مختلف جغرافیای سیاسی ، انسانی و طبیعی ونیز اداره استراتژی های توسعه را بعهده دارد.
 
مراحل پیاده سازی کاداستر در ایران: 
 
1 -تهیه نقشه وضعیت موجود املاک از روش نقشه برداری زمینی یا فتوگرامتری
 
نقشه های 1/500 تهیه شده در بخش فتوگرامتری کاداستر
نقشه های 1/500 تهیه شده از طریق نقشه برداری زمینی
تهیه نقشه های 1/2000 توسط سازمان های تولید کننده نقشه عموما سازمان نقشه برداری
تهیه نقشه های بزرگ مقیاس توسط سایر سازمانها وموسسات
 
2-  پلاک گذاری ثبتی بر روی قطعات دارای سند مالکیت بر روی نقشه های وضع موجود املاک مورد اشاره در بند یک 
3 -استخراج اطلاعات حقوقی از دفاتر املاک و پرونده های ثبتی
4 -تلفیق اطلاعات هندسی وتوصیفی املاک ونتیجتا ایجاد نقشه کاداستر
5 -ورود شیت نقشه های کاداستر بعنوان شیت مبنا در یک بانک اطلاعات یکپارچه بعنوان بانک اطلاعات کاداستر
6 -پیاده سازی سیستم کاداستر در واحدهای ثبتی جهت استفاده وبروز رسانی اطلاعات
7 -بهره برداری از سیستم کاداستر وسرویس دهی به کاربران وعموم مردم
 
ویژگی های یک کاداستر بهینه و کارآمد
 
1 -یک کاداستر خوب نباید جزیره ای باشد ، بلکه باید فراگیر باشد تا به تدریج در کل کشور سیستم های اطلاعات زمین فعال گردند.
2-نقشه ها که عنصر اصلی کاداستر را تشکیل می دهند در شرایط کنونی ،باید در بزرگترین مقیاس ممکن و بهینه و تمام رقومی بوده حتی المقدور سه بعدی باشند
3- سیستم اطلاعات زمین (LIS) ویژه کاداستر، باید قطعه گرا (Parcel Oriented) باشد واین بدین معنی که شناسه واحد در نقشه های کاغذی سنتی و چه در اسناد و مدارک حقوقی و معاملاتی منحصر به فرد و غیر قابل اشتباه باشد.
 4 -بهنگام سازی در کاداستر از اهمیت ویژه ای برخوردار استو این بهنگام سازی شامل نقشه ها واطلاعات توصیفی میگردد.
 5 -ابزاری خوب ،دقیق و جامع برای امور ثبت ملک و معاملات بعدی باشد و اسناد ملکی با نقشه های کاداستر در توافق کامل باشند 
6 -باید بتواند دعاوی ملکی و دادگاهی را به حداقل برساند
7- در کاداستر کارآمد ، باید نقشه هایی که تهیه می شوند علاوه بر استفاده مستقیم در کلیه امور ملکی و سیستم های بانک اطلاعات زمین ،در سایر زمینه ها و برنامه های توسعه کاربرد داشته باشند و لایه های اطلاعاتی در آنها قابل تفکیک باشد تا از دوباره کاری ها جلوگیری شود. 
8-همه نهادها و ارگان هایی که به نحوی با امور زمین و ساختمان و تاسیسات فیزیکی و آمایش و مکان یابی و عوارض و مالیات ها سروکار دارند مانند شهرداری ها ، اقتصاد و دارایی ،جهاد،برنامه و بودجه ،اوقاف،کشاورزی ،نیرو ،آب ،محیط زیست ،جنگل و مرتع و ... باید هم از نظر هزینه ها و هم از نظر استفاده در آن (کاداستر) شریک باشند. ناهماهنگی ها بین سازمان های ذینفع موفقیت ها را کم خواهد کرد.
9- باید نقشه های کاداستر تماما با نقاط ژئودزی دقیق مرتبط بوده محدوده و ابعاد برداشت های محلی مسطحاتی در سطح کشور تعیین گردد.
10-لازم است امنیت اطلاعات انحصاری مربوط به افراد حقیقی و حقوقی را با خود داشته باشد. کاداستر خوب باید موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استقبال آنها شود ومشکلات آن سبب نارضایتی مردم نگردد.
 
روشهای اجرای کاداستر :
 
 الف- کاداستر تحریری :
 
در این نوع از کاداستر تعیین موقعیت (قطعه)با جملات وعبارات مشخص میشود وجهات اربعه در جهت عقربه های ساعت بیان شده وضمنا پلاکها ی مجاور در هر طرف مشخص میگردد.نظام ثبتی ایران بر سیستم تحریری پایه گذاری شده است.نقشه برداری بر اساس تعیین موقعیت نسبی عوارض با تعاریف وکلمات است.
 
ب- کاداسترخطی:
 
در این نوع کاداستر ،نقشه های خطی بیانگر موقعیت جغرافیایی املاک میباشند.این نقشه ها ممکن است داز طرق مختلف تهیه گردد.در این نقشه ها اطلاعات مسطحاتی از اطلاعات ارتفاعی اهمیت بیشتری دارند. در این سیستم نقشه های خطی بیانگر تعیین موقعیت می باشد به نحوی که قطعات بوسیله علائم، نقاط ، خطوط و تصاویر در یک سیستم مختصات محلی یا جهانی برداشت گردیده که باتوجه به نوع کاداستر ، دقت و تعداد عوارض برداشت شونده تعریف می شود. در این روش در هنگام ثبت قطعات ، پایه ای هندسی و ریاضی برای آنها تعریف می گردد. 
 
ج-کاداستر رقومی: 
 
در کاداستر رقومی اطلاعات ملک به صورت اعداد وارقام بیان میگردد ونگهداری این اطلاعات در سیستمهای رایانه انجام واز فناوری اطلاعات بمنظور دستیابی به دقت، وسرعت وظرفیت وثبات اطلاعات در اجرای این کاداستر استفاده میگردد. در سیستم کاداستر تحریری همگامی وهمراهی انواع مختلف کاداستر با یکدیگرامکانپذیر نیست ولی کاداستر رقومی را میتوان بعنوان یک زیر سیستم از کل سیستم در نظر گرفت. 
در این روش کلیه نقاط سازنده یک قطعه در یک سیستم مختصات معین به صورت دو بعدی یا سه بعدی تعیین موقعیت گردیده ، (X , Y , Z) سپس این نقاط درکامپیوتر ذخیره شده و باتوجه به مختصات مرکز هر قطعه شناسه ای منحصر به فرد برای آن قطعه درنظرگرفته می شود. مجموعه ای پیوسته از چنین قطعاتی دریک سیستم اطلاعات کامپیوتری تشکیل پایگاه داده های مکانی کاداستر را خواهند داد. 
به منظورکامل کردن این سیستم به تعداد نامحدودی اطلاعات توصیفی از انواع پایگاه های اطلاعات توصیفی به مختصات مرکز این قطعه و یا شناسه منحصر بفرد آن متصل می گردد . سه مشخصه سرعت ، دقت ، ظرفیت و ثبات اطلاعات ، این روش را از روشهای اول و دوم کاملاً متمایز کرده و سیستم اطلاعات زمینی این روش را پشتیبانی و حمایت می نماید. در این روش نیز در هنگام ثبت قطعات ، پایه ای هندسی و ریاضی برای آنها تعریف می گردد.
 
تعاریف  GPS-GIS-LIS :
 
سیستم اطلاعات زمینی (LIS) :
 
سیستم اطلاعات زمینی یا (LIS-Land Information System) زیرمجموعه ای از فناوری GIS بوده که بر طبق تعریف فدراسیون بین المللی نقشه برداری ، (GIF) ابزاری برای تصمیم گیری های قانونی ، مدیریتی ، اقتصادی و اجتماعی بوده و عنصر اصلی در برنامه ریزی و توسعه می باشد . این سیستم ازیک سوی شامل یک پایگاه داده می باشد که حاوی اطلاعات توضیحی و فضائی زمین مرجع بوده و از سوی دیگر شامل روال ها و تکنیکهای جمع آوری ، به هنگام سازی ، پردازش و توزیع داده ها می باشد. مبنای سیستم اطلاعات زمینی وجود یک سیستم مختصات همگن مکان مرجع و نیز توابع مدیریت مربوط به زمین می باشد که ارتباط داده های مربوط به زمین را آسان می کند.
 
(GPS-Global Positioning System) سیستم تعیین موقعیت جهانی
 
به معنای سیستمهای تعیین موقعیت جهانی است و عملاً شبکه ای از ماهواره هاست که برای نقاط مختلف کره زمین می تواند ارتفاع طول و عرض جغرافیایی را تعیین کند. امروزه GPS بیش از گذشته کاربردی شده و در زندگیروزمره استفاده می شودوحتی فناوری آن نیز در گوشیهای موبایل و خودروهای امروزی نصب شده اند که می توانند بهترین مسیر را به شما با توجه به موقعیت کنونی اعلام کنند. رسیورهای گیرنده GPS که برای تعیین نقاط انتقالی –پوششی وتکمیلی وحتی ایجاد پیمایشها استاده میگردند در حال توسعه هستند
. برای اینکهGPSبتواند کارکند 24 ماهواره در مدار زمین قرار گرفته اند. هر ماهواره به گونه ای در فضا قرارگرفته که هر گیرنده روی زمین بتواند با 4 ماهواره ارتباط برقرار کند برای محاسبه طول و عرض جغرافیایی حداقل به 3 ماهواره نیاز است و اگر ماهواره چهارم در محدوده برد گیرنده (رسیورها)باشد آنگاه می توان ارتفاع از سطح دریا را هم اندازه گرفت. هر چه تعداد ماهواره هادر دسترس بیشتر باشد دقت محاسبات بیشتر است. 
به هر حال استفاده از GPS از کاربردهای نظامی گرفته تا وسایل بازی الکترونیکی در حال گسترش است .احتمالاً در آینده کاربردهای بیشتری از آن کشف خواهد شد .
 
سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 
یک سیستم اطلاعات جغرافیایی اصولاً فعالیت های زیر را شامل می شود :
 
 1 -وروداطلاعات: قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول در سیستم GIS ،وارد شوند.
2- ویرایش اطلاعات: استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده بودن آن است
 3 -مدیریت اطلاعات
 4 -تحلیل اطلاعات
 5 -نمایش اطلاعات
تعداد بازدید : 18945
تاریخ: 1395/11/23
بازگشت

height=6px
height=6px
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 3 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 43764 تعداد کاربران بر خط 16 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
/
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedسال رونق تولیداستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Powered by DorsaPortal